artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Brussee & Rijnbout advocaten en belastingkundige is een samenwerkingsverband van de hierna aan te duiden zelfstandig werkende advocaten:
– mr. A.J.W. Brussee, advocaat en belastingkundige, kantoorhoudende te 2223 EJ Katwijk aan den Rijn aan de Rijnstraat 77, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 1138700 en btw-identificatienummer NL099426304B02; en
– mr. D.J. Rijnbout, advocaat, kantoorhoudende te 3994 LS Houten aan de Schildmos 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30248492 en btw-identificatienummer NL170494354B01.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening (hierna: de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en aanvullende vervolgopdrachten tussen de bettref-fende advocaat (hierna: de “Advocaat”) en de Cliënt als opdrachtgever, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3. De Cliënt is iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan de Advocaat enige opdracht tot dienstverlening van welke aard dan ook heeft verstrekt die door de Advocaat is aanvaard.

1.4. Deze Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door de Advocaat.

1.5. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7. De Advocaat is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen.

1.8. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. De Advocaat en de Cliënt zullen voor zover nodig in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

artikel 2. Opdracht
2.1. Opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn gegeven aan de betreffende Advocaat tot wie de opdracht zich richt en een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de Advocaat is aanvaard.

2.2. De Advocaat zal zich inspannen om het met de Cliënt overeengekomen resultaat te bereiken, maar garandeert niet, dat dit resultaat zal kunnen worden bereikt. Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is derhalve nimmer sprake.

2.3. De Advocaat zal de opdracht persoonlijk uitvoeren, tenzij in overleg met de Cliënt anders wordt overeengekomen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de Advocaat zich alleen door de belangen van de Cliënt laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal de Advocaat handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

2.4. Alle met de Advocaat in het kader van de uitvoering van de opdracht overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

2.5. De Cliënt is aansprakelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de door hem aan de Advocaat verstrekte informatie.

2.6. Voor zover ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden de inschakeling van een derde (de procesadvocaat en gerechtsdeurwaarder daarvan uitgezonderd) nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de Cliënt. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

2.7. De Advocaat zal de Cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht en de voortgang van de werkzaamheden. De Cliënt ontvangt kopieën van alle relevante correspondentie die bij de behandeling van de opdracht wordt gevoerd, alsmede van alle processtukken die worden geproduceerd.

artikel 3. Gelden van derden
3.1. De Advocaat heeft een aparte rekening voor het beheer van gelden van derden ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Mrs. Brussee en Rijnbout (hierna: de “Derdenrekening”).

3.2. Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de Cliënt dan wel voor derden kunnen worden ontvangen, verplicht de Advocaat zich deze gelden uitsluitend te doen overmaken op de Derdenrekening. De Advocaat zal deze gelden binnen één (1) maand na ontvangst op de Derdenrekening doen overmaken op een door de Cliënt dan wel een der-de/rechthebbende aan te geven rekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3. De op de Derdenrekening vergoede debetrente komt volledig ten goede aan de r
rekeninghouder ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van deze re-kening verbonden zijn.

3.4. Reeds nu voor alsdan geeft de Cliënt de Advocaat uitdrukkelijk toestemming om voor de Cliënt ontvangen gelden op de Derdenrekening, alvorens tot uitbetaling aan de Cliënt over te gaan, te verrekenen met op dat moment door de Cliënt aan de Advocaat verschuldigde bedragen. Tevens geeft de Cliënt een onherroepelijke laste en volmacht aan de Stichting Beheer Derdengelden Mrs. Brussee en Rijnbout om de hiervoor genoemde bedragen aan de Advocaat uit te betalen.

artikel 4. Honorarium
4.1. Werkzaamheden worden verricht tegen het door de Advocaat en de Cliënt schriftelijk overeen te komen honorarium berekend op basis van het standaarduurtarief dan wel het incassotarief als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van deze Voorwaarden.

4.2. Het standaarduurtarief kan worden verhoogd met een factor die afhankelijk is van ervaring en specialistische kennis van de Advocaat, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht gemoeid is.

4.3. Het standaarduurtarief zal periodiek, in de regel jaarlijks op 1 januari, door de Advocaat eenzijdig worden herzien en geïndexeerd.

4.4. Werkzaamheden worden niet verricht op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien de Cliënt, gedurende de looptijd van de opdracht, meent voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen door wijzigingen in diens (financiële) situatie, dan dient hij dit tijdig aan de Advocaat te melden onder overlegging van de daarvoor door de Raad voor de Rechtsbijstand nodig geoordeeld bewijsstukken en zal in overleg tussen de Advocaat en de Cliënt voor de overdracht van de werkzaamheden aan een andere advocaat worden zorg gedragen, tenzij de Cliënt alsnog te kennen geeft de opdracht aan de Advocaat te willen continueren en daarmee uitdrukkelijk af te zien van de mogelijkheid om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Ook wanneer de Cliënt de daarvoor door de Raad voor de Rechtsbijstand nodig geoordeeld bewijsstukken niet of niet tijdig aan de Advocaat overlegt, wordt hij geacht geen gebruik te willen of kunnen maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. 

artikel 5. Kosten (verschotten) en omzetbelasting
5.1. Het uurtarief alsmede het incassotarief als bedoeld in artikel 7 van deze Voorwaarden en de kantoorkosten als bedoeld in het derde lid worden vermeerderd met de volgens de Wet ver-schuldigde omzetbelasting (per 1 oktober 2012: 21%).

5.2. Kosten van derden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittrekselkosten, depotkosten, kosten van een procesadvocaat, getuigentaxen, kosten van deskundigen, worden aan de Cliënt doorberekend

5.3. Het uurtarief wordt verhoogd met een percentage wegens kantoorkosten van maximaal vijf procent (5%).

artikel 6. Voorschot
6.1. De Advocaat is gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Het bepaalde in artikel 5 lid 1 van deze Voorwaarden is hierop van overeenkomstige toepassing.

6.2. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een van de daarop volgende declaraties.

artikel 7. Incassotarief
7.1. Buitengerechtelijke incassowerkzaamheden kunnen worden verricht tegen het incassotarief van:
(a) een bedrag van tien procent (10%) van het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag te betalen door de Cliënt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
(b) daarnaast berekent de Advocaat een bedrag voor buitengerechtelijke incassowerkzaam- heden als kosten aan de debiteur. De over dit bedrag verschuldigde omzetbelasting wordt aan de Cliënt in rekening gebracht.

7.2. Buitengerechtelijke incassowerkzaamheden betreffen enkel de werkzaamheden die de Advocaat verricht ter incasso van geldbedragen buiten tussenkomst van een rechterlijke of arbitrale instantie.

7.3. Het staat de Cliënt uitdrukkelijk niet vrij om, nadat hij de Advocaat de opdracht tot incasso heeft gegeven, met zijn debiteur betalingsafspraken te maken die afwijken van het bepaalde in het eerste lid onder b, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk heeft verklaard deze kosten zelf aan de Advocaat te vergoeden.

7.4. Het intrekken van een door de Cliënt verstrekte incasso-opdracht brengt met zich mee dat de Cliënt de aan de debiteur in rekening te brengen kosten als bedoeld in het eerste lid onder vermeerderd met de reeds gemaakte kosten van derden terstond aan de Advocaat
verschuldigd is.

7.5. Met de door de Cliënt verstrekte incasso-opdracht geeft deze de Advocaat tevens uitdrukkelijk toestemming om voor de Cliënt ontvangen gelden, alvorens tot uitbetaling aan de Cliënt over te gaan, te verrekenen met het verschuldigde incassotarief en overige kosten.

artikel 8. Betaling
8.1. Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum op de door de Advocaat daartoe aangewezen bankrekening. Bij overschrijding van deze beta-lingstermijn is de Cliënt vanaf de vervaldatum van de declaratie zonder nadere aanmaning en/of sommatie van rechtswege in gebreke en de wettelijke handelsrente als bedoeld in de artikelen 6:119a en 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: “BW”) dan wel de wettelijke rente als bedoeld in de artikelen 6:119 en 6:120 lid 1 BW over het declaratiebedrag verschuldigd.

8.2. De Cliënt is in het geval van niet tijdige betaling tevens alle buitengerechtelijke kosten ver-schuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gedeclareerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, anders dan die welke worden bedoeld in de artikelen 237 tot en met 242 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15%) van het verschuldigde declaratiebedrag vermeerderd met de reeds vervallen rente, evenwel met een minimum van € 125,00 (zegge: eenhonderd vijfentwintig euro), tenzij het bepaalde in artikel 6:96 lid 6 BW en het Besluit ver-goeding voor buitengerechtelijke incassokosten dwingend van toepassing zijn in welk geval deze regelingen gevolgd zullen worden.

8.3. De Advocaat is gerechtigd de werkzaamheden voor een Cliënt op te schorten indien een of meerdere declaraties langer dan dertig (30) dagen onbetaald openstaan. Hij doet daarvan binnen redelijke termijn schriftelijke mededeling aan de Cliënt. De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

8.4. De Cliënt is niet gerechtigd de betaling van declaraties op te schorten of te verrekenen.

8.5. Indien de Cliënt de juistheid van enige declaratie betwist, dient hij dat binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum schriftelijk en aangetekend aan de Advocaat kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de declaratie wordt geacht te zijn geaccepteerd en betwisting niet meer is toegestaan.

8.6. Betalingen door de Cliënt strekken conform het systeem van artikel 6:44 lid 1 BW in de eerste plaats in mindering van eventuele de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen en eventueel verschuldigde rente en ten slotte in mindering van de declaratiebedragen en de eventueel lopende rente, ook al heeft de Cliënt een andere wijze van betaling aangegeven.

artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. De Advocaat is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur.

9.2. Iedere aansprakelijkheid van de Advocaat jegens de Cliënt is uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag.

9.3. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is evenwel uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid, de schade die niet wordt gedekt door de voor advocaten verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

9.4. Eveneens is uitdrukkelijk uitgesloten iedere aansprakelijkheid van de Advocaat jegens derden voor tijdens het uitoefenen van de opdracht gemaakte beroepsfouten.

9.5. De Advocaat is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden ook al zijn deze ten behoeve van de dienstverlening door de Advocaat ingeschakeld.

9.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen één (1) jaar nadat de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd bij de Cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

artikel 10. Vrijwaring
De Cliënt vrijwaart de Advocaat tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Cliënt ver-richt, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de Advocaat.

artikel 11. Beëindiging
11.1. Zowel de Cliënt als de Advocaat kunnen de overeenkomst van opdracht zonder inachtneming van enige opzegtermijn te allen tijde beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.

11.2. De Advocaat heeft in beide gevallen, genoemd in het eerste lid, het recht om het dossier van de Cliënt onder zich te houden totdat de Cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting jegens de Advocaat heeft voldaan.

artikel 12. Archivering
Dossiers van de Advocaat worden gedurende tenminste zeven (7) jaren na het afsluiten van een dossier bewaard, waarna het de Advocaat vrij staat het dossier te vernietigen.

artikel 13. Geschillen
13.1. Op de rechtsverhouding tussen de Advocaat en de Cliënt en op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. In het geval van een klacht over de dienstverlening door de Advocaat kan de Cliënt daarover klagen bij de Advocaat overeenkomstig het van toepassing zijnde Klachtenreglement.

13.3. In het geval van geschillen tussen de Advocaat en de Cliënt waarvoor niet dwingendrechtelijk een bevoegde rechter is aangewezen, worden deze bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank binnen wier rechtsgebied de Advocaat kantoor houdt.

artikel 14. Inwerkingtreding

Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

Download hier de PDF van onze algemene voorwaarden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row]