Werkwijze en kosten

Voor de werkzaamheden die de advocaten verrichten wordt met u schriftelijk een honorarium (uurtarief) overeengekomen, afhankelijk van het belang van een zaak en de mate van spoedeisendheid en ook nog afhankelijk van uw draagkracht, indien u zich als particulier of kleine zelfstandige tot ons wendt. Eventueel wordt met u een voorschot overeengekomen dat betaald dient te zijn voordat de werkzaamheden een aanvang kunnen nemen. Dat voorschot wordt bij de voltooiing van de werkzaamheden weer met u verrekend.

Over het honorarium bent u omzetbelasting verschuldigd. Voorts worden kosten van derden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittrekselkosten, depotkosten, kosten van getuigen en deskundigen aan u doorberekend.

Over het algemeen ontvangt u maandelijks een declaratie met een inzichtelijke specificatie die binnen 14 dagen na de declaratiedatum betaald moet zijn.

Naast het bedoelde uurtarief-honorarium kunnen ook afspraken worden gemaakt over de kosten voor de incasso van openstaande facturen en een abonnementsvorm voor periodieke bijstand voor advies en procedures.