Brussee & Rijnbout advocaten en belastingkundige is een juridische dienstverlener. Onze dienstverlening is aan wettelijke regels gebonden. Deze regels kunnen gevolgen voor u hebben en wij informeren u daar graag over.

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ingevoerd. De WWFT regelt het cliëntenonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties die op onder meer advocaten, notarissen en belastingadviseurs rusten. Sinds 1 juni 2003 bestond er al een meld- en identificatieplicht voor advocaten, notarissen en belas-tingadviseurs. Deze meld- en identificatieplicht waren opgenomen in de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) en de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID). De WWFT vervangt de WID en de Wet MOT.

Cliëntenonderzoek
De WWFT schrijft voor dat wij een cliëntenonderzoek moeten uitvoeren alvorens advies mag worden gegeven dan wel bijstand mag worden verleend als het gaat om de navolgende (voorgenomen) transacties:
– het aan- of verkopen van onroerende zaken;
– het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
– het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen (inclusief Verenigingenmaatschappen, commanditaire vennootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens);
– het aan- en verkopen dan wel overnemen van ondernemingen. Werkzaamheden op fiscaal gebied vallen tevens onder deze verplichtingen.

Een cliëntenonderzoek bestaat uit vier onderdelen:
– het identificeren en verifiëren van uw identiteit;
– het identificeren en verifiëren van de (eventuele) uiteindelijke belanghebbende;
– het vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
– voortdurende controle op de relatie.

Het cliëntenonderzoek zal door ons op de volgende wijze verricht (moeten) worden:
– aan natuurlijke personen en vertegenwoordigers van vennootschappen en rechtspersonen zal gevraagd worden of zij zich willen identificeren middels een geldig identiteitsbewijs. Wij zijn gehouden om daarvan een kopie in het dossier te bewaren;
– van Nederlandse rechtspersonen zullen wij zelf een uittreksel bij de Kamer van Koophandel opvragen;
– aan buitenlandse rechtspersonen zullen wij vragen om betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten aan de hand waarvan wij deze onderneming kunnen identificeren. In voorkomende gevallen kan dit betekenen dat een locale advocaat of notaris de identificatie namens ons moet verrichten.

Indien u als cliënt niet fysiek aanwezig kunt zijn, zijn wij verplicht aanvullend onderzoek naar uw identiteit te doen. Ook wanneer u een in het buitenland politiek prominente persoon bent, zullen wij extra onderzoek naar uw identiteit moeten verrichten. Wij hoeven geen cliëntenonderzoek te verrichten (en eventueel een ongebruikelijke transactie te melden) in alle gevallen waarin wij nog doende zijn om uw rechtspositie te bepalen (in de praktijk eigenlijk alleen het eerste oriënterende gesprek) en in alle gevallen waarin wij u bijstand verlenen in het kader van een (dreigende) procedure. Daarnaast rust op ons geen verplichting tot het uitvoeren van een cliëntenonderzoek wanneer wij u behulpzaam zijn bij het doen van een aangifte van successie- of schenkingsrechten.

Meldplicht ongebruikelijke transacties
De WWFT schrijft voor dat wij iedere transactie met een ongebruikelijk karakter moeten melden bij een landelijk meldpunt (FIU-Nederland).
Een meldplicht bestaat in ieder geval wanneer er sprake is van een transactie van € 15.000,00 of meer (betaald aan ons of door onze tussenkomst) in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen. Ook dienen transacties die aan politie of Openbaar Ministerie dienen te worden gemeld, omdat zij mogelijkerwijs verband houden met witwassen of financieren van terrorisme, te worden gemeld. Tot slot bestaat er voor ons een meldplicht bij transacties waarbij wij aanleiding hebben om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

In de gevallen waarin een meldplicht bestaat, kunnen wij ons niet aan die meldplicht onttrekken op grond van onze geheimhoudingsplicht en ons verschoningsrecht. Het spreekt voor zich dat wij onze geheimhoudingsplicht in alle overige gevallen strikt zullen naleven. Wij realiseren ons dat deze wetgeving voor zowel u als voor ons (administratieve) lasten met zich brengt. Het niet voldoen aan de wet kan met zich brengen dat wij tucht-, straf- of bestuursrechtelijke sancties krijgen opgelegd. Wij vragen daarom om uw begrip voor de gevolgen die de WWFT voor u en voor ons met zich brengt.